Dzień dobry, 
Jeśli trafiłaś/eś na tę stronę, to znaczy, że ważne są dla Ciebie zasady dostarczania przez
nas Newslettera.

W Regulaminie, który przeczytasz poniżej, znajdziesz wszystkie niezbędne informacje.
Zapoznaj się z nimi, a w razie jakichkolwiek wątpliwości lub dodatkowych pytań dotyczących
Regulaminu Newslettera, zapraszam/zapraszamy do kontaktu ze mną/z nami pisząc na
adres e-mail: kamila.kurkowska@womeninlaw.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 662 228 858

 

REGULAMIN NEWSLETTERA

§1 Najważniejsze informacje dot. Usługodawcy

Usługi i treści cyfrowe udostępniane w ramach Newslettera świadczone są przez Fundacja Women in Law z siedzibą w Warszawie (01-651), ul. Gwiaździsta 7d/74, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000799511, posiadająca NIP 5252798572. 

We wszelkich sprawach, możesz skontaktować się pisząc na adres e-mail: kamila.kurkowska@womeninlaw.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 662 228 858

Słownik pojęć znajduje się w §10 niniejszego Regulaminu.

§2 Najważniejsze informacje dotyczące Newslettera

1. Newsletter, w tym usługi i treści cyfrowe są wysyłane na wskazany przez Ciebie adres e- mail.
2. W ramach Newslettera udostępniane są treści edukacyjne, a także informacje o nowych wpisach blogowych lub materiałach udostępnianych w social media, zniżkach, aktualnych promocjach, bonusach, bezpłatnych i płatnych wydarzeniach, wyzwaniach, szkoleniach oraz inne informacje marketingowe i handlowe o produktach i usługach oferowanych
przez Usługodawcę lub polecanych przez Usługodawcę.
3. W przypadku gdy w ramach Newslettera udostępniania jest treść cyfrowa (np. e-book,
nagranie audio/wideo), dostęp do niej możesz uzyskać w sposób wskazany w e-mailu (np. poprzez kliknięcie aktywnego linku udostępnionego w e-mailu, pobranie załącznika dołączonego do wiadomości).
4. Z uwagi na to, że programy pocztowe często uznają wiadomości wysyłane z programów mailingowych za SPAM, zalecane jest dodanie Usługodawcy do listy zaufanych odbiorców.

 

§3 Zasady zawarcia umowy i uzyskania dostępu do Newslettera

1. Dostęp do Newslettera możesz uzyskać:
1) nieodpłatnie – poprzez zapis do Newslettera i przekazanie Twojego adresu e-mail, imienia lub innych danych osobowych wymaganych w formularzu zapisu do celów marketingowych/handlowych lub
2) odpłatnie – bez konieczności zapisu do Newslettera, tj. poprzez zapłatę kwoty 50,00 zł brutto za dostęp do treści cyfrowej udostępnianej bezpłatnie w ramach Newslettera. Aby dokonać zakupu, skontaktuj się w tym celu z Usługodawcą na wskazany w §1
adres e-mail lub w inny sposób wskazany do kontaktu.
2. W celu zapisania się do Newslettera i uzyskania dostępu do usługi/treści cyfrowej:
1) podaj dane osobowe w ramach udostępnionego formularza zapisu,
2) zaakceptuj Regulamin newslettera,
3) potwierdź swój adres e-mail – w przypadku gdy na etapie zapisu wskazano konieczność potwierdzenia adresu e-mail (mechanizm double opt-in).
3. Umowa na świadczenie usługi dostępu do treści cyfrowej zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą:
1) wyświetlenia Klientowi potwierdzenia zapisania się do Newslettera (w przypadku nieodpłatnego dostępu),
2) z chwilą akceptacji Regulaminu sklepu i dokonania płatności za dostęp do treści cyfrowej (w przypadku odpłatnego dostępu).
4. Dostęp do Newslettera, w tym do udostępnionych usług i treści cyfrowych jest udzielany niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że z Opisu Usługi wynika inaczej. W przypadku nieuzyskania dostępu, należy zgłosić ww. brak Usługodawcy.

5. Rozwiązanie Umowy na świadczenie usługi dostępu do Newslettera, w tym na
dostarczenie usługi i treści cyfrowej przez Ciebie może nastąpić w trybie
natychmiastowym. W celu rozwiązania Umowy:
1) kliknij przycisk „Anuluj subskrypcję”/ „Zrezygnuj z subskrypcji” / “WYPISUJE SIĘ” lub przycisk analogiczny lub
2) skontaktuj się z Usługodawcą.

§4 Warunki techniczne

1. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania
i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego zalecane jest stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu
w jakiejkolwiek formie Hasła.
2. W celu zapisania się do Newslettera lub złożenia zamówienia na odpłatny dostęp do
Newslettera, konieczne jest posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej
wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari) oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
3. W celu skorzystania z Newslettera, w tym z udostępnianych usług i treści cyfrowych, konieczne jest posiadanie:
1) aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari);
2) aktywnego konta poczty elektronicznej;
3) aktualnego narzędzia/ programu obsługującego pliki elektroniczne w formacie, w których dostarczana jest treść cyfrowa (np. w formacie *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub,
*.doc, *.docx, *.xsl);
4. W przypadku gdy do skorzystania z Newslettera, w tym z udostępnianych usług i treści
cyfrowych konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, zostaniesz
o tym poinformowany. Informacja zostanie Ci przekazana także w przypadku gdy konieczne jest dokonanie aktualizacji niezbędnych do zachowania zgodności usług i
treści cyfrowych z Umową.

§5 Reklamacja

1. Jeżeli udostępniane usługi/ treści cyfrowe są niezgodne z umową, możesz żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (w
przypadku usługi płatnej) albo odstąpić od umowy.
2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.
3. Reklamację można składać e-mailowo, pisemnie lub w inny sposób wskazany do komunikacji.
4. Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności usługi/treści cyfrowej z umową w sposób wybrany przez
Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.
5. Obowiązki i uprawnienia Stron, w tym szczegółowe zasady reklamacji usługi/treści cyfrowej zostały określone w ustawie o prawach konsumenta (m.in. w rozdziale 5b ustawy).

§6 Odstąpienie od Umowy

1. Możesz odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować
Usługodawcę o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub
pismo na adres wskazany w Regulaminie.
2. Możesz odstąpić od Umowy w przypadku nie dostarczenia treści lub usługi cyfrowej.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, należy powstrzymywać się od korzystania z treści
cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

§7 Prawa autorskie i licencje

1. Teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe udostępniane w ramach Newslettera są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.
2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Usługodawca bądź inny podmiot, od którego Usługodawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też
wykorzystywane przez Usługodawcę w oparciu o inną podstawę prawną.
3. Wszelkie materiały udostępniane przez Usługodawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z ustaleń Stron. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.
4. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Usługodawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić
odpowiedzialność cywilną lub karną.

§8 Dane osobowe

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Usługodawca. Twoje dane przetwarzane są do następujących celów:
1) Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas
realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy(art. 6
ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;
2) Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania
celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6
ust. 1 lit. f RODO).
3) Dane będą przetwarzane także przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Usługodawcy w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu
ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4) Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do
czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o
uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5) W przypadku danych zbieranych do celów marketingowych i handlowych, w tym w
celu dostarczania informacji marketingowych w ramach usługi Newsletter, dane będą
przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Usługodawcy w postaci marketingu produktów i usług Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w oparciu o Twoją
zgodę. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez
Ciebie sprzeciwu/cofnięcia zgody lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do
otrzymywania informacji marketingowych/handlowych. Zgodę możesz cofnąć w
każdej chwili, klikając link w stopce maila lub pisząc do Usługodawcy na adres podany wyżej.
2. Twoje dane mogą być powierzone innym podmiotom, tylko wtedy jest to niezbędne do
realizacji celów przetwarzania, o których mowa wyżej oraz wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji tego celu. W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane
firmie hostingowej, podmiotom wspierającym w obsłudze i wysyłce Newslettera, platformie społecznościowej Meta, firmie świadczącej usługi chmurowe, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, oraz innym podmiotom, które wspierają
Administratora w realizacji celów przetwarzania.
3. Usługodawca korzysta z programu Mailerlite do wysyłki Newslettera udostępnianego przez  UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania
4. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki prywatności podmiotu świadczącego usługę
wysyłki Newslettera znajdują się na stronie: https://www.mailerlite.com/legal
5. W związku z RODO przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej
cofnięciem.
6. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym
prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W
takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną/z nami celem
wyjaśnienia swoich wątpliwości.

§9 Postanowienia końcowe

1. W ramach korzystania z Newslettera, w tym z usługi lub treści cyfrowej zabrania się
dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny
z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
2. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji w przypadku konsumenta
jest możliwe poprzez zwrócenie się do:
1) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
wynikłego z zawartej umowy;
2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania
mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a
Sprzedawcą;
3) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do
której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w
sprawie umowy;
4) lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów
pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych
przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich
zmiany te wymuszają na Usługodawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w
szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta,
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji
UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym
decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile
istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów
świadczenia usług przez Usługodawcę. Szczegółowe informacje dot. zmian wskazuje
ustawa o prawach konsumenta.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023. 

§10 Słownik pojęć

1. Cena – pieniądze lub cyfrowe odwzorowanie wartości;
2. Klient – podmiot, który zawarł Umowę z Usługodawcą na dostęp do Newslettera, w tym
dostarczenie usługi i/lub treści cyfrowej;
3. Konsument – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Usługodawcą do celów, które nie
są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;
4. Treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej (np. e-book, inne
materiały w formie pdf, audio/video);
5. Usługa – usługa lub treść cyfrowa lub towar z elementami cyfrowymi;
6. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie,
przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub usługę pozwalającą na
wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub
wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi lub inne formy interakcji za
pomocą takich danych;