§ 1

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez fundację działającą pod nazwą:
  Fundacja Women in Law usługi drogą elektroniczną polegającą na
  przekazywaniu przy wykorzystaniu strony internetowej
  https://www.womeninlaw.pl darowizn pieniężnych na działania statutowe
  zgodnie z § 14 ust. 1 statutu fundacji działającej pod nazwą: Fundacja Women
  in Law.
  2. Ilekroć mowa w regulaminie o:
  1) Fundacji – rozumie się przez to fundację działającą pod nazwą: Fundacja
  Women in Law z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gwiaździstej 7 D lok. 74,
  01-651 Warszawa, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla
  m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod
  numerem KRS: 0000799511, NIP: 5252798572, REGON: 384129851;
  2) Stronie Internetowej Fundacji – rozumie się przez to stronę internetową
  Fundacji pod adresem: https://www.womeninlaw.pl;
  3) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin;
  4) Statucie – rozumie się przez to statut Fundacji ustanowionej aktem
  notarialnym z dnia 11 lipca 2019 r., Rep. A 7294/2019;
  5) Serwisie Przelewy24 – należy przez to rozumieć serwis https://www.przelewy24.pl;
  6) Darczyńcy – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą pełną
  zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę
  organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa
  przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze Strony Internetowej Fundacji
  w celu dokonania darowizny pieniężnej na działania statutowe Fundacji;
  7) Darowiźnie – rozumie się przez to środki pieniężne przekazane przez
  Darczyńcę z wykorzystaniem Serwisu Przelewy24 na realizację działalności
  statutowej Fundacji;
  8) Darowizna jednorazowa – rozumie się przez to środki pieniężne
  przekazywane przez Darczyńcę z wykorzystaniem Serwisu Przelewy24
  jednorazowo;
  9) Darowizna ciągła – rozumie się przez to cykliczne przekazywanie
  zadeklarowanej kwoty pieniężnej ze wskazanej karty płatniczej na rzecz
  Fundacji;
  10) Przelewy24 – rozumie się przez to spółkę prowadzącą działalność z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887;
  11) Operator Bezpiecznych Płatności Internetowych – rozumie się przez to
  pośrednika usług finansowych, właściciela lub administratora systemów,
  które umożliwiają dokonywanie płatności (darowizn) na rzecz Fundacji,
  takiego jak Przelewy24.;
  12) Dane osobowe – rozumie się przez to wszelkie informacje o
  identyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie,
  której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to
  osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w
  szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko,
  numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub
  jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
  fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub
  społeczną tożsamość osoby fizycznej – zgodnie z art. 4 ust. 1
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1).

§ 2

Darowizny przekazywane Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację
działalności statutowej Fundacji.

§3

 1. Darowiznę można przekazać po kliknięciu pola „Wspieram fundację” na Stronie
  Internetowej Fundacji. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami
  zamieszczonymi w Serwisie Przelewy24.
  2. Darowizny mogą być przekazywane w sposób cykliczny lub jednorazowy w
  zależności od sposobu udostępnionego przez Fundację.
  3. W celu przekazania Darowizny jednorazowej po wypełnieniu formularza ze
  Strony Internetowej Fundacji, Darczyńca zostanie przekierowany na stronę
  Operatora Bezpiecznych Płatności Internetowych.
  4. Przekazywanie darowizn na Stronie Internetowej Fundacji odbywa się za
  pośrednictwem Operatora Bezpiecznych Płatności Internetowych.
  5. Darowiznę można wpłacić, według sposobu udostępnionego przez Fundację,
  przy pomocy:
  1) przelewu elektronicznego;
  2) systemu płatności mobilnych BLIK;
  3) karty płatniczej (kredytowa lub debetowa);
  – Aktualna lista metod płatności dostępna jest na stronie Fundacji.
  6. Przekazując Darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z sugerowanych kwot
  na stronie: 100 zł, 50 zł lub wpisać dowolnie wybraną przez siebie kwotę.
  7. Darczyńca wybierając darowiznę ciągłą decyduje się na cykliczne pobieranie
  przez Serwis Przelewy24 z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej
  wysokości wybranej lub wpisanej przez siebie Darowizny.
  8. Darowizna ciągła będzie pobierana przez Operatora Bezpiecznych Płatności
  Internetowych cyklicznie.
  9. Darczyńca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisywania
  danych karty i zlecenia stałego polecenia zapłaty. Dane karty są
  przechowywane przez Serwis Przelewy24. Przelewy24 pośrednicząc w dokonaniu
  płatności udostępnia Token do płatności cyklicznych (wirtualny identyfikator
  karty), który umożliwi przypisywanie indywidualnego Darczyńcy unikalnego
  identyfikatora, za pomocą którego Darczyńca cyklicznie dokonuje płatności na
  rzecz Fundacji.
  10. Fundacja nie gromadzi i nie przetwarza w systemie informatycznym danych z
  kart płatniczych (kredytowych lub debetowych). Dane te Darczyńca udostępnia
  wyłącznie Operatorowi Bezpiecznych Płatności Internetowych.
  11. Dane Darczyńcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są Serwisowi Przelewy24 przez Fundację. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez
  Serwis Przelewy24 wpłaty.
  12. Serwis Przelewy24 nie pobiera od Darczyńcy opłaty od realizacji usług. Cała kwota
  Darowizny trafia na konto Fundacji. Serwis Przelewy24 pobiera od Fundacji prowizję
  oraz dodatkowe opłaty.
  13. W przypadku braku środków na rachunku bankowym lub zbyt niskiego limitu
  autoryzacyjnego zadeklarowana kwota nie zostanie pobrana.
  14. W dniu, w którym ważność karty Darczyńcy upłynie, obciążanie karty ustanie i
  Darowizny nie będę pobierane. Kolejne Darowizny Darczyńca może
  zrealizować po wznowieniu karty
  i ponownym ustanowieniu Darowizny na Stronie Internetowej Fundacji.
  15. Minimalna kwota Darowizny wynosi 10,00 zł.
  16. Wpłaty Darczyńcy są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL.
  Wszystkie przesłane informacje są szyfrowane.
  17. Darczyńca może wyrazić dodatkowo zgodę na przetwarzanie danych w celach
  marketingowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 4

 1. Darczyńca przekazując środki finansowe dokonuje darowizny na podstawie art.
  888 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. z 2022
  r., poz. 1360) („Kodeks Cywilny”) zobowiązuje się do bezpłatnego
  świadczenia na rzecz Fundacji kosztem swojego majątku.
  2. Dokonanie przelewu środków finansowych, skutkuje wypełnieniem przesłanek
  art. 890 § 1 zdanie drugie Kodeksu Cywilnego, co oznacza, że niezależnie od
  niezachowania formy aktu notarialnego darowizna jest ważna i skuteczna bez
  względu na formę w jakiej oświadczenie woli stron zostało złożone.

§ 5

Administratorem Danych Osobowych jest: Fundacja Women in Law z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Gwiaździstej 7 D lok. 74, 01-651 Warszawa, dla której akta
rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy KRS za numerem KRS: 0000799511, NIP: 5252798572, REGON:
384129851.

Cel podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych:

Państwa dane przetwarzane są w celu:
– realizacji umowy darowizny: imię i nazwisko, adres e – mail Darczyńcy. Podstawą
prawną jest niezbędna do wykonania umowa – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich
danych;
– w celu wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych: informacje
związane
z transakcją – imię i nazwisko, kwotę darowizny, dodatkowo w przypadku przelewu
bankowego: numer rachunku bankowego oraz adres. Podstawa prawna –
wypełnienie ciążącego obowiązku administracyjnego – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie przepływu takich danych;
– w celu wysyłania potwierdzeń wykonania przelewu. Podstawa prawną jest
uzasadniony Interes Fundacji – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w
sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
przepływu takich danych.

Odbiorcami Danych Osobowych mogą być:
– podmioty uprawnione do uzyskania Danych Osobowych na podstawie
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa
polskiego np. sądy, organy administracji publicznej, organy państwowe;
– banki bądź operatorzy płatności internetowych w celu obsługi usług płatniczych,
podmioty świadczące usługi IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne,
biura rachunkowe świadczące usługi finansowo – księgowe, biegli rewidenci lub firmy
audytorskie wykonujące audyt sprawozdań finansowych, operatorzy pocztowi,
podmioty przetwarzające Dane Osobowe na podstawie umowy, w tym umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Fundacją bądź w oparciu o
przepisy prawa.

Okres przechowywania danych:

Dane przechowywane będą przez okres 5 lat (ustawowy termin dla przedawnienia
zobowiązań podatkowych). Po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres
przedawnienia roszczeń lub przez okres wskazany w odrębnych przepisach.

Zasady gromadzenia danych:
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przekazania darowizny Fundacji.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych:
Na warunkach określonych przepisami przysługuje Darczyńcy prawo:
– dostępu do danych Darczyńcy, prawo żądania poprawienia ich, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania;
– w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Darczyńcy prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych Darczyńcy do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw
przysługujących osobom, których te dane dotyczą, można kontaktować się z
Administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej:
sm@womeninlaw.pl.

§ 6

 1. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny należy
  zgłosić reklamację w wiadomości e – mail na adres poczty elektronicznej
  Fundacji: sm@womeninlaw.pl. Każda reklamacja rozpatrywana będzie
  indywidualnie przez Fundację w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
  2. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w regulaminach
  Operatora Bezpiecznych Płatności Internetowych nie zostały zrealizowane lub
  są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można
  zgłosić w formie:
  a) pisemnej na adres Przelewy24 ul.Pastelowa 8 60-198 Poznań;
  b) webform https://www.przelewy24.pl/pomoc.
  3. Płatność cykliczną Darczyńca może odwołać w dowolnym momencie,
  kontaktując się z Fundacją pod adresem: sm@womeninlaw.pl. W temacie
  wiadomości należy wpisać: „Rezygnacja z darowizny”, a w treści umieścić takie informacje jak: imię i nazwisko, adres-email, który był podawany w
  deklaracji przystąpienia do płatności cyklicznych. Płatność zostanie odwołana
  od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Darczyńca zgłosił
  odwołanie.

§ 7

 1. Fundacja może dokonywać zmian w Regulaminie, w szczególności mających
  na celu dostosowanie jego postanowień do powszechnie obowiązujących
  przepisów prawa.
  2. Aktualna wersja Regulaminu będzie udostępniona na stronie internetowej
  Fundacji wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
  odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  4. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej
  Fundacji.