Regulamin sklepu 

Produkty (darowizny) oferowane w Sklepie (darowizny) są sprzedawane przez 

Fundacja Women in Law z siedzibą w Warszawie (01-651), ul. Gwiaździsta 7d/74, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000799511, posiadająca NIP 5252798572- dalej jako
Sprzedawca.

We wszelkich sprawach, możesz skontaktować się pisząc na adres e-mail: kamila.kurkowska@womeninlaw.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 662 228 858

§1 PODSTAWOWE POJĘCIA

Wyjaśnienie podstawowych pojęć:
1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient zobowiązany jest zapłacić, a w
przypadku treści/usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości;
2. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy;
3. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług lub w
oparciu o inne przepisy obowiązującego prawa przesyłane Klientowi;
4. Klient – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/-ów, tj. osoba fizyczna
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy
powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą,
zwana również Użytkownikiem;
5. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej
działalnością gospodarczą/zawodową;
6. Oferta – propozycja zawarcia umowy zawierająca istotne elementy Produktu (m.in. opis produktu,
indywidualna propozycja Sprzedawcy).
7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność
gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
8. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z
jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla niej
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią
działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej;
9. Produkt –Towar lub Usługa oferowana przez Sprzedawcę w Sklepie, przeznaczona do sprzedaży;
Produkt ma charakter odpłatny, chyba że wskazano inaczej;
10. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Klient otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać
pliku elektronicznego. Format pliku zależny jest od zawartości materiału (np. e-book, inne materiały w
formie pdf, audio/video);
11. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub
dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały
przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, c) inne formy interakcji
za pomocą takich danych;
12. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży określający zasady korzystania ze Sklepu, składania
zamówień oraz zasad realizacji zamówień przez Sprzedawcę;
13. Sklep/strona internetowa – strona, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez Sprzedawcę
14. Towar – rzecz będąca przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
15. Towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi
połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe
funkcjonowanie;
16. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwalają na dostęp do tych
informacji w przyszłości (przez czas niezbędny do realizacji celów, jakim te informacje służą) i
umożliwiają odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
17. Umowa – wzajemne uzgodnienia Sprzedawcy i Klienta określające wzajemne prawa oraz obowiązki;
18. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.

§2 ZASADY WSPÓŁPRACY I ZAWARCIA UMOWY

1. Warunki realizacji umowy i zasady współpracy określają Regulamin oraz Oferta.
2. Regulamin oraz Oferta nie wyłączają ani nie ograniczają wynikających z bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach
konsumenta.
3. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Ofertą, wiążąca jest Oferta.
4. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta Regulaminu, dokonania płatności oraz
potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji z zastrzeżeniem postanowienia
poniżej.
5. W sytuacji gdy termin płatności przypada po zawarciu Umowy, Umowa zostaje zawarta z chwilą
akceptacji Regulaminu przez Klienta i przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

 

§3 CENA

 

1. Cena jest ceną brutto i obejmuje wszystkie podatki wymagane przepisami prawa, z zastrzeżeniem
sytuacji gdy Sprzedawca wskazał jednoznacznie, że cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć
podatek VAT.
2. Cena nie zawiera informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany
będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
3. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu.
4. Ceną najniższą jest najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni przed
wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30
dni – ceną najniższa jest cena najniższa obowiązująca w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego
Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.
5. W przypadku gdy Sprzedawca stosuje procedurę indywidualnego dostosowania ceny na podstawie
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta przed złożeniem
zamówienia.

§4 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Klient może korzystać ze Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Sprzedawca korzysta z usług Serwisu Przelewy24 do oferowania płatności on-line.
3. Płatności można dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego, przelewu elektronicznego, kartą płatniczą
lub kredytową, płatnością BLIK oraz za pośrednictwem innych płatności oferowanych przez Serwis, a
także za pobraniem/w gotówce (o ile tego sposobu nie wyłączono przy zakupie konkretnego Produktu).
4. Klient ma obowiązek dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia, o ile nic innego nie
wynika z Oferty lub wybranego przez Klienta sposobu płatności.
5. W celu zakupu Produktów przez Sklep należy:
1) wybrać Produkt/-y, które chce się kupić, spośród opcji dostępnych na stronie, poprzez kliknięcie
przycisku „dodaj do koszyka” lub przycisku analogicznego;
2) po wybraniu Produktów należy wskazać wymagane informacje (np. dane Klienta, sposób płatności,
sposób dostawy);
3) zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane Produkty, w tym za dostawę oraz o innych
dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia;
4) zaakceptować Regulamin i zamówienie, a także dokonać płatności za zamówienie zgodnie z
wybranym sposobem płatności. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie
złożenia zamówienia.
6. W celu zakupu Produktów drogą elektroniczną np. za pomocą e-maila lub przez wiadomość za
pośrednictwem komunikatorów internetowych lub przez zewnętrzny program należy:
   1) wybrać Produkt/-y, które chce się kupić oraz zapoznać się z Ofertą;
   2) po wybraniu Produktów należy wskazać wymagane przez Sprzedawcę informacje (np. dane Klienta,
sposób płatności, sposób dostawy);
   3) przed zaakceptowaniem zamówienia zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane
Produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego
zamówienia;
   4) zaakceptować przedstawione przez Sprzedawcę warunki współpracy w ramach zamówienia, w tym
Regulamin oraz dokonać płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności. Po
złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie złożenia zamówienia.
7. Po zawarciu Umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki, o ile nie zostały przekazane
przed zawarciem Umowy.
8. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie w przypadku niedokonania płatności przez Klienta w
terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub w przypadku wypełnienia przez Klienta
formularza zamówienia w sposób uniemożliwiający jego prawidłową realizację pomimo wezwania
Klienta do uzupełnienia/poprawienia danych pod rygorem anulowania zamówienia.

§5 ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Produkty elektroniczne
1. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego Produkt elektroniczny, dostęp do Produktu zostanie
udzielony Klientowi niezwłocznie po dokonaniu skutecznej płatności, nie później niż w terminie 48
godzin, o ile nic innego nie wynika z Oferty.
2. Produkt elektroniczny będzie udostępniony w ramach Konta Użytkownika lub zostanie przesłany na
podany przez Klienta adres e-mail z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
3. W przypadku Produktu takiego jak np. kursy lub inne produkty elektroniczne, w ramach których
materiały, z uwagi na specyfikę Produktu, nie są dostępne niezwłocznie po zakupie, materiały te będą
udostępniane systematycznie w kolejnych dniach kursu lub od razu – w zależności od tego, co wynika z
Oferty.
4. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego dostęp do grupy na Facebooku lub do innych
platform, a także do transmisji na żywo (webinarów/spotkań on-line), Klientowi zostanie przydzielony
dostęp do ww. miejsc niezwłocznie po zakupie lub w terminie wynikającym ze specyfiki i Oferty.
5. Klient jest świadomy tego, że transmisje on-line mogą być nagrywane, a nagrania z transmisji mogą być
udostępniane w ramach Produktu.
6. O ile nic innego nie wynika z Oferty, dostęp do Produktu jest ograniczony czasowo i wynosi 12 miesięcy
licząc od dnia zawarcia Umowy.
7. Jeżeli Klient nie może uruchomić udostępnianego pliku lub materiałów, powinien skontaktować się ze
Sprzedawcą.
8. Sprzedawca informuje Klienta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń niezbędnych do
zachowania zgodności Produktu z umową.

Konsultacje/Spotkania/Sesje
9. Szczegółowe informacje dotyczące usługi znajdują się w Ofercie.
10. Pod pojęciem godziny należy rozumieć 60 minut, o ile z Oferty nie wynika inaczej.
11. Konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu przez Klienta terminu ze
Sprzedawcą drogą e-mailową i/lub w formie wiadomości sms i/ lub poprzez udostępniony kalendarz on-
line (w przypadku, gdy został udostępniony) – o ile nic innego nie wynika z Oferty.
12. Klient może skorzystać z usługi nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zakupu, o ile nic innego
nie wynika z Oferty.
13. Istnieje możliwość 1-krotnej zmiany terminu usługi. Warunkiem zmiany jest odwołanie terminu usługi
najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem i ustalenie nowego terminu. W przypadku
nieodwołania usługi zgodnie z ww. zasadami, usługa zostanie uznana za wykonaną. Zmiana terminu
powinna nastąpić e-mailowo.

Usługi w modelu subskrypcyjnym
14. W przypadku świadczenia Usług w modelu subskrypcyjnym, w tym udzielania dostępu do produktów na
czas określony, o ile nic innego nie wynika z Oferty:
   1) Umowa jest zawierana na czas określony wskazany w zamówieniu, o ile nic innego nie wynika z Oferty i charakteru usługi;
   2) W przypadku gdy umowa nie zostanie wypowiedziana najpóźniej do dnia poprzedzającego termin
obowiązywania umowy, umowa zostanie automatycznie przedłużona na czas nieokreślony.
Wypowiedzenie można złożyć na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie bez podania
przyczyny lub poprzez kliknięcie opcji dostępnej w ramach Konta Użytkownika.
   3) W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony możliwe jest jej rozwiązanie z ze skutkiem na
koniec okresu rozliczeniowego.
   4) Miesiąc dostępu należy rozumieć jako miesiąc kalendarzowy licząc od dnia dokonania skutecznej
płatności.

Usługi – inne
15. Szczegółowe informacje dotyczące Usługi znajdują się w Ofercie.
16. Termin realizacji Usługi jest liczony od dnia otrzymania od Klienta informacji niezbędnych do należytej
realizacji Usługi, chyba że co innego wynika z Oferty.

§6 WARUNKI TECHNICZNE

1. Klient może korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami.
2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą
elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby
nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują
wskazane wyżej zagrożenia.
3. W celu skorzystania ze Sklepu lub złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta:
1) aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np.
Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
2) aktywnego konta poczty elektronicznej.
4. W celu skorzystania z Produktów, konieczne jest posiadanie przez Klienta:
   1) aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np.
Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
  2) aktywnego konta poczty elektronicznej;
  3) aktualnego narzędzia/programu obsługującego pliki elektroniczne w formacie wskazanym w Ofercie
(np. w formacie *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub, *.doc, *.docx, *.xsl);
   4) konta na platformie społecznościowej Facebook lub komunikatora w przypadku, gdy z Oferty wynika,
iż przedmiotem umowy jest m.in. dostęp do dedykowanej grupy na Facebooku.
5. W przypadku gdy do skorzystania ze Sklepu lub Produktów konieczne będzie spełnienie dodatkowych
wymagań technicznych, Klient zostanie o tym poinformowany przed skorzystaniem ze Sklepu lub przed
złożeniem zamówienia na Produkt.

§7 PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE

 

1. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę, w tym Produkty elektroniczne i Usługi, teksty,
zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.
2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Sprzedawca bądź inny podmiot, od którego
Sprzedawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Sprzedawcę
w oparciu o inną podstawę prawną.
3. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta
na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z Oferty. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie,
udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego
użytku.
4. Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji oraz bez
ograniczeń terytorialnych. Ograniczenia czasowe wynikają z Oferty lub z niniejszego Regulaminu.
Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zostało uwzględnione w cenie.
5. Klient ma prawo do korzystania z materiałów na następujących polach eksploatacji:
   1) w zakresie zapisu utworu oraz wydruku – zapis techniką cyfrową na Koncie Użytkownika lub w inny
sposób dozwolony przez Sprzedawcę; wydruk może być dokonany na własne potrzeby korzystania z
materiałów;
    2) modyfikacji utworu na własne potrzeby w zakresie wynikającym ze wskazówek, instrukcji/instrukcji
wideo, komentarzy.
6. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw
autorskich, Sprzedawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w
ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.
7. Sprzedawca ma prawo do dokonania okresowej aktualizacji Produktów, w tym w szczególności
Produktów elektronicznych.

§8 REKLAMACJA I GWARANCJA

 

Niniejszy rozdział określa zasady odpowiedzialności za zgodność świadczenia z Umową zobowiązującą
do przeniesienia własności Towaru na Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w
zakresie umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023r.
2. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru, w tym w szczególności umów
sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będącej towarem, nie stosuje się przepisów działu XI
księgi trzeciej II tytułu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a jedynie ustawę o prawach
konsumenta. Szczegółowe informacje dot. ww. zasad znajdują się w ustawie o prawach konsumenta, a
niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
3. Postanowień niniejszego rozdziału nie stosuje się do Towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści
cyfrowej.
4. Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, niektóre Towary mogą być objęte gwarancją. W takim
przypadku, informacje dotyczące gwarancji zostaną określone m.in. w Ofercie lub w odrębnym
dokumencie zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o prawach konsumenta.

§9 DODATKOWE UPRAWNIENIA KLIENTA DOTYCZĄCE TREŚCI/USŁUGI CYFROWEJ

 

1. Niniejszy rozdział określa uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w
przypadku umów na dostarczenie treści/ usługi cyfrowej zawartych od dnia 1 stycznia 2023r.
Szczegółowe informacje dot. uprawnień Klienta określają przepisy ustawy o prawach konsumenta, a
niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
2. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do
zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
3. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności
treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo
wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
4. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o
obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
   1) doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów
   2) Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
   3) brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową
lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
   4) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia
natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
   5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej
lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla
Klienta.
5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za
zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny.
6. Jeżeli Klient nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej, Klient informuje o tym Sprzedawcę. W przypadku ich
niedostarczenia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient
może odstąpić od umowy.
7. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
   1) Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi
cyfrowej lub
   2) Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin
dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca nie
dostarczył jej w tym terminie.
8. Klient może złożyć reklamację dotyczącą niezgodności Towaru z umową, o której mowa w §8 i §9
wysyłając ją na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy).
Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz
żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej
rozpatrzenie, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez
rozpoznania. Klient może złożyć reklamację z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
niniejszego Regulaminu. Niniejsza procedura ma odpowiednie zastosowanie do uprawnień wynikających
z §8 Regulaminu.
9. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, o ile nic innego nie wynika z
przepisów szczególnych. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mailowy Klienta lub w inny sposób
wskazany przez Klienta.
10. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za
pośrednictwem materialnego nośnika.

§10 WIZERUNEK

 

1. Klient jest świadomy tego, że wizerunek Uczestnika udostępniany przez niego w ramach współpracy ze
Sprzedawcą, może być przetwarzany przez Sprzedawcę, w tym utrwalany i rozpowszechniany do celów
edukacyjnych, archiwizacyjnych oraz do celów związanych z realizacją Umowy.
2. Klient – poprzez włączenie kamery podczas transmisji on-line (webinarów/spotkań on-line) lub poprzez
udostępnienie swojego wizerunku Sprzedawcy w inny sposób, wyraża zgodę na utrwalanie,
wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Sprzedawcę wizerunku Uczestnika w postaci
nagrania/zdjęć z przebiegu transmisji on-line/przebiegu współpracy do celów wskazanych w ust. 1.
3. Przetwarzanie wizerunku Klienta/Uczestnika do celów marketingowych i promocyjnych wymaga
odrębnej zgody.
4. Wizerunek, o którym mowa powyżej, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób
uczestniczących w transmisji on-line, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem może być
cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w ramach działalności
Sprzedawcy. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji.
5. Klient nie może utrwalać, wykorzystywać i rozpowszechniać wizerunku innych uczestników/osób
prowadzących bez uprzedniej zgody ww. osób.

§11 OPINIE O PRODUKTACH

 

1. Opinie dotyczące Produktów publikowane przez Sprzedawcę są przez niego weryfikowane.
2. Weryfikacja następuje m.in. poprzez porównanie danych osobowych lub szczegółów współpracy z
danymi i informacjami posiadanymi przez Sprzedawcę w zakresie Klientów korzystających dotychczas z
Produktów Sprzedawcy, jak również poprzez bezpośredni kontakt z ww. osobą z podziękowaniem za
opinię lub poprzez przesłanie do Klientów dedykowanego linku do pozostawienia opinii lub poprzez
uzyskanie opinii w ramach bezpośredniej komunikacji z Klientem.
3. W przypadku wątpliwości dotyczących tego, czy opinia pochodzi od osoby korzystającej z Produktów
Sprzedawcy, opinia ta nie jest publikowana przez Sprzedawcę.
4. Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z Produktów
Sprzedawcy, które to korzyści zostały dostrzeżone przez dotychczasowych Klientów.
5. Sprzedawca nie korzysta z opinii sponsorowanych lub barterowych.

§12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Niniejszy rozdział określa zasady odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na
prawach konsumenta.

2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo
odstąpić od umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem postanowień poniżej. W celu skorzystania z
prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym w drodze
jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie.
Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 i 2 do Regulaminu.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy o:
1) o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w
pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i
przyjął to do wiadomości;
2) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest
zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą
Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca
przekazał Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody;
3) przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub
służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tzw. towar na zamówienie);
4) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) przedmiotem świadczenia jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę;
6) zawarcie nastąpiło drodze aukcji publicznej;
7) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
4. Klient, o którym mowa w ust. 1 ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w związku z
korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonalności Produktu.
5. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient
powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom
trzecim.

§13 KONTO UŻYTKOWNIKA

 

1. Sprzedawca tworzy dla Klienta Konto Użytkownika, tj. indywidualny panel uruchomiony na rzecz Klienta
przez Sprzedawcę w celu korzystania z Produktów Sprzedawcy po dokonaniu przez Klienta rejestracji i
zawarciu nieodpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika, dalej jako Konto.
Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest zawarta na czas nieokreślony.
2. Klient nie może udostępniać Konta Użytkownika osobom trzecim lub posiadać kilka Kont Użytkownika.
3. Założenie Konta Użytkownika jest konieczne do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, złożenia
zamówienia oraz do uzyskania dostępu do Produktu, o ile Produkt udostępniany jest na Koncie
Użytkownika.
4. Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mailowy informacje dotyczące
Konta Użytkownika. Klient ustanawia indywidualne hasło do Konta. Klient ma obowiązek ustanowić
indywidualne hasło również w przypadku, gdy na potrzeby rejestracji Konta Użytkownika hasło
generowane jest automatycznie przez system. Po rejestracji Konta, Klient powinien niezwłocznie
ustanowić nowe hasło.
5. Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy e-mailowo lub w inny sposób
przyjęty do komunikacji ze Sprzedawcą z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia bez
podania przyczyny.
6. Usunięcie Konta Użytkownika może wiązać się z utratą dostępu do Produktów udostępnionych w
ramach Konta Użytkownika.
7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika:
1) z ważnych przyczyn z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (dotyczy Klienta
będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta); pod pojęciem ważnej
przyczyny należy rozumieć w szczególności naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub
przepisów prawnych, a także podejmowanie przez Klienta działań sprzecznych z dobrymi
obyczajami;
2) bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym (dotyczy Klienta, który nie jest Konsumentem lub
Przedsiębiorcą na prawach konsumenta lub nie dokończył procesu płatności i finalnie nie dokonał
zakupu).

§14 SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

1. Postanowienia wskazane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do Przedsiębiorcy, który nie jest
Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a
Przedsiębiorcą, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest sąd właściwy ze względu na
siedzibę Sprzedawcy.
3. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za niezgodność Towaru z Umową/wady
rzeczy względem Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
4. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach
konsumenta umowę w trybie natychmiastowym. W tym celu Sprzedawca przesyła Przedsiębiorcy na
adres e-mailowy lub adres korespondencyjny oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia umowy.
Przedsiębiorca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy,
który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W czasie trwania siły wyższej, Strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej
niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły
przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym
okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.
2. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie
niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego
zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie
stanu wyjątkowego.
3. W sytuacji, gdy Klient jest spoza kraju Sprzedawcy, powinien poinformować o tym Sprzedawcę,
wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku
zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
4. W ramach korzystania z Produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz
działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób
trzecich.
5. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się
do:
   1) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej
umowy;
  2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego,
w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych
zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy;
   4) lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy
konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr .
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym
w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na
Sprzedawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu
cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na
mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym
wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje
związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez
Sprzedawcę.
7. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu
obowiązującego w dacie zawarcia przez Klienta Umowy.
8. Prawem właściwym jest prawo polskie z zastrzeżeniem ust. 10.
9. Sądem właściwym jest sąd polski z zastrzeżeniem ust. 10.
10. W przypadku Klienta będącego konsumentem, postanowienia Regulaminu nie pozbawiają konsumenta
ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie da się wyłączyć na
podstawie umowy. W przypadku gdy przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego
bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie
w umowie zawartej między Klientem a Sprzedawcą.

11. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.
12. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023


Załącznik nr 1 do Regulaminu
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umów o
świadczenie usług)/ od dnia, w którym weszli w Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia
inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa – weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku rzeczy
dostarczanych partiami – z dniem wejścia w posiadanie ostatniej z rzeczy. W przypadku umów o regularne
dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony – z chwilą wejścia w posiadanie pierwszej z rzeczy przez
Państwa lub osobę trzecią – wskazaną przez Państwa (inną niż przewoźnik).
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o
odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane
pocztą lub pocztą elektroniczną).

Nasze dane do kontaktu:
Fundacja Women in Law  ul. Gwiaździsta 7d/74, 01-651 Warszawa, 
e-mail: kamila.kurkowska@womeninlaw.pl Tel:  +48 662 228 858

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego
przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy
poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności
dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej
transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie
poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam
dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni
od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą
nam Państwo rzecz przed upływem 14 dni.
Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, o ile nic innego nie wynika z Oferty
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób
inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do tej chwili, w której
poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Załącznik nr 2

Nasze dane do kontaktu:
Fundacja Women in Law  ul. Gwiaździsta 7d/74, 01-651 Warszawa, 
e-mail: kamila.kurkowska@womeninlaw.pl Tel:  +48 662 228 858

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Odstępuję od umowy z dnia*…………………………………… dotyczącej*/polegającej na*………………………………………….

Imię i nazwisko,
adres Klienta* …
Podpis*…………………………
(o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data …………………………………………………
* uzupełnić

 
Załącznik nr 3

Nasze dane do kontaktu:
Fundacja Women in Law  ul. Gwiaździsta 7d/74, 01-651 Warszawa, 
e-mail: kamila.kurkowska@womeninlaw.pl Tel:  +48 662 228 858

FORMULARZ REKLAMACJI

(wypełnij formularz w przypadku chęci złożenia reklamacji dot. niezgodności Towaru z Umową)

Dotyczy zamówienia nr: _________ z dnia ____
Dotyczy produktu: _____________ [opis produktu]

Informuję, iż zakupiony przeze mnie towar jest niezgodny z umową. Niezgodność Towaru z umową polega
na: _____________ Niezgodność została stwierdzona w dniu _______________
Z uwagi na powyższe, proszę o: _____________ (wskazać roszczenie).

Imię i nazwisko,
adres Klienta* …
Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)
Data …